VB chỉ đạo điều hành   »  Tất cả văn bản
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 QĐ V/v thải loại, bổ sung đàn lợn giống gốc năm 2018 05/09/2018 597/QĐ-SNN Văn bản do Sở ban hành
2 Quyết định V/v Điều động công chức (Đào Xuân Tới) 28/08/2018 584/QĐ-SNN Văn bản do Sở ban hành
3 Quyết định V/v Điều động công chức (Dương Nguyên Quang) 28/08/2018 585/QĐ-SNN Văn bản do Sở ban hành
4 Quyết định V/v Điều động công chức (Hoàng Minh Tân) 28/08/2018 583/QĐ-SNN Văn bản do Sở ban hành
5 Quyết định V/v Điều động công chức (Nguyễn Mạnh Xuân) 28/08/2018 586/QĐ-SNN Văn bản do Sở ban hành
6 Quyết định V/v Giao bổ sugn DT thực hiện CHương trình mỗi xã một SP và hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực phát triển Hợp tác xã NN thuộc CT MTQG xây dựng NTM năm 2018. 28/08/2018 581/QĐ-SNN Văn bản do Sở ban hành
7 Quyết định V/v phê duyệt kết hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đnahs giá hồ sơ đề xuất thuộc DA Hỗ trợ NN các bon thấp tinhe BG 27/08/2018 580/QĐ-SNN Văn bản do Sở ban hành
8 Quyết định v/v điều động công chức ( Nguyễn Văn Hải) 23/08/2018 556/QĐ-SNN Văn bản do Sở ban hành
9 Quyết định V/v phê duyệt đề xuất và dự toán xây dựng Mô hình cung cấp hệ thống xử lý toán diện chất thải chăn nuôi thông qua ứng dụng công nghệ tách phân làm nguyên liệu sản xuất phân bón hữu 21/08/2018 554/QĐ-SNN Văn bản do Sở ban hành
10 QĐ V/v công bố thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết dua dịch vụ bưu chính công ích trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh BG 21/08/2018 1283/QĐ-UBND VB do UBND tỉnh ban hành
11 Quyết định v/v phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí ban chỉ huy PCLb hồ Cấm Sơn năm 2018 20/08/2018 551/QĐ-SNN Văn bản do Sở ban hành
12 Quyết định V/v điều chỉnh thời gian nâng lương đối với công chức, viên chức ( Nguyễn Thị Thu Hà) 16/08/2018 549/QĐ-SNN Văn bản do Sở ban hành
13 Quyết định thành lập Tổ nghiên cứu xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về PT nông nghiệp trên địa bàn tỉnh từ 1997 đến nay; những thời cơ, thách thức và định hướng phát triển trong những năm tới. 15/08/2018 548/QĐ-SNN Văn bản do Sở ban hành
14 Quyết định V/v phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2018 cho BQL rừng PH Sơn Động 15/08/2018 547/QĐ-SNN Văn bản do Sở ban hành
15 Quyết định V/v Phê duyệt Kế hgoachj và DT chi tiết kinh phí tham gia Hội chợ triển lãm mỗi xã, phường một sản phẩm và nông nghiệp ứng dụng CNC khu vực Trung du miền núi phía Bắc - Thái Nguyên năm 2018. 14/08/2018 545/QĐ-SNN Văn bản do Sở ban hành
16 QĐ v/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở NN và PTNT 08/08/2018 1213/QĐ-UBND VB do UBND tỉnh ban hành
17 Quyết định V/v sử dụng kinh phí được trích để chi hỗ trợ động viên, khuyến khích cho CB, CC Sở nông nghiệp và PTNT đã tích cực phối hợp trong công tác Thanh tra và đấu tranh PCTN. 06/08/2018 544/QĐ-SNN Văn bản do Sở ban hành
18 Quyết định V/v sử dụng kinh phí được trích để chi hỗ trợ động viên, khuyến khích cho CB, CC Sở nông nghiệp và PTNT đã tích cực phối hợp trong công tác Thanh tra và đấu tranh PCTN. 06/08/2018 544/QĐ-SNN Văn bản do Sở ban hành
19 Quyết định Phê duyệt KH tu bổ, sửa chữa công trình, cơ điện năm 2018 thuộc HTTL do Công ty TNHHMTVKHCTTL Bắc Sông Thương quản lý. 02/08/2018 543/QĐ-SNN Văn bản do Sở ban hành
20 Quyết định Phê duyệt KH tu bổ, sửa chữa công trình năm 2018 thuộc HTTL do Công ty TNHHMTVKHCTTL Nam Sông Thương quản lý. 02/08/2018 542/QĐ-SNN Văn bản do Sở ban hành
   1   2   3   4   5