VB chỉ đạo điều hành   »  Tất cả văn bản
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Quyết định V/v giao DT bổ sung NSNN năm 2018 kinh phí thwucj hiện DA: Nâng cao chất lượng đòa tạo nghề cho LDNT thuộc chương trình MTQG xây dựng NTM. 05/07/2018 475/QĐ-SNN Văn bản do Sở ban hành
2 V/v tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. 05/07/2018 811/SNN-KL Văn bản do Sở ban hành
3 V/v đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn và KH đầu tư công năm 2019. 04/07/2018 806/SNN-KHTC Văn bản do Sở ban hành
4 V/v Thực hiện ký kết hợp đồng quản lý khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh BG 03/07/2018 797/SNN-TTN Văn bản do Sở ban hành
5 V/v báo cáo kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, PCTT 6 tháng đầu năm 2018. 02/07/2018 793/SNN-TL Văn bản do Sở ban hành
6 V/v báo cáo số lượng cán bộ, công chức, VC nghỉ hưu năm 2019. 29/06/2018 789/SNN-TCCB Văn bản do Sở ban hành
7 V/v triển khai lập Quy trình vận hành công trình thủy lợi. 29/06/2018 785/SNN-TL Văn bản do Sở ban hành
8 V/v thực hiện chế độ hưu trí đối với người nghỉ hưu theo Kết luận của Ban Bí thư tại Thông báo số 13-TB/TW 28/06/2018 784/SNN-TCCB Văn bản do Sở ban hành
9 V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; kiến nghị của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh. 28/06/2018 781/SNN-KHTC Văn bản do Sở ban hành
10 V/v đôn đốc thực hiện các dự án đầu tư phát triển hạ tầng HTX nông nghiệp năm 2017. 28/06/2018 779/SNN-PTNT Văn bản do Sở ban hành
11 V/v triển khai thực hiện các dự án Hỗ trợ phát triển hạ tầng một số HTX trên địa bàn tỉnh năm 2018. 28/06/2018 778/SNN-PTNT Văn bản do Sở ban hành
12 V/v thực hiện các nội dung phục vụ kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII. 28/06/2018 777/SNN-VP Văn bản do Sở ban hành
13 V/v rà soát, đăng ký thành viên Ban chỉ đạo Chương trình MT phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh BG. 28/06/2018 776/SNN-KL Văn bản do Sở ban hành
14 Quyết định V/v phê duyệt mô hình sx nông nghiệp ứng dụng CNC của hộ gia đình ông Vũ Đức Thiện 28/06/2018 472/QĐ-SNN Văn bản do Sở ban hành
15 Quyết định V/v phê duyệt mô hình sx nông nghiệp ứng dụng CNC của hộ gia đình ông nguyễn Văn Trình 28/06/2018 471/QĐ-SNN Văn bản do Sở ban hành
16 Quyết định V/v phê duyệt mô hình sx nông nghiệp ứng dụng CNC của hộ gia đình ông Đặng Công Vân 28/06/2018 470/QĐ-SNN Văn bản do Sở ban hành
17 Quyết định V/v phê duyệt mô hình sx nông nghiệp ứng dụng CNC của hộ gia đình Hà Thị Đào. 28/06/2018 469/QĐ-SNN Văn bản do Sở ban hành
18 V/v báo cáo đánh giá hiệu quả, tác động của các DA sử dụng cốn vay ODA và vốn vay ưu đãi giai đoạn 1993-2017. 27/06/2018 773/SNN-KHTC Văn bản do Sở ban hành
19 V/v thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành các hạng mục công trình. 27/06/2018 771/SNN-XDCT Văn bản do Sở ban hành
20 V/v chỉ đạo thu hoạch vụ Xuân, sản xuất vụ Mùa năm 2018. 27/06/2018 770/SNN-TT&BVTV Văn bản do Sở ban hành
   1   2   3   4   5