VB quy phạm pháp luật   »  Tất cả văn bản
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Quy định Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu và thẩm quyền xét, công nhận, công bố thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 15/05/2018 11/2018/QĐ-UBND VB do UBND tỉnh ban hành
2 Sửa đổi điểm a và điểm b khoản 2, Điều 4 của Quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 140/2011/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2011 của Ủy b 05/04/2018 06/2018/QĐ-UBND VB do UBND tỉnh ban hành
3 Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 30/10/2017 33/2017/QĐ-UBND VB do UBND tỉnh ban hành
4 Quy định mức hỗ trợ khoán quản lý bảo vệ rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên không trồng bổ sung trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 24/08/2017 Quyết định 29/2017/QĐ-UBND VB do UBND tỉnh ban hành
5 Nghị quyết bãi bỏ NGhị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức hỗ trợ bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020 13/07/2017 12/2017/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh
6 Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cứng hóa đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên toôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2017-2021 13/07/2017 07/2017/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh
7 Quyết định danh mục, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Giang 20/06/2017 19/2017/QĐ-UBND VB do UBND tỉnh ban hành
8 Quy định hỗ trợ đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn nông thôn tỉnh Bắc Giang 20/12/2016 747/2016/QĐ-UBND VB do UBND tỉnh ban hành
9 Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2017-2020 08/12/2016 46/2016/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh
10 Sửa đổi NGhị quyết số 06/2013NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ khuyến khích dồn điền, đổi thửa; xây dựng cánh đồng mẫu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2014-2016 08/12/2016 45/2016/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh
11 QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC SẠCH TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN CÁC XÃ MIỀN NÚI VÀ XÃ, THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN THUỘC 04 HUYỆN SƠN ĐỘNG, LỤC NGẠN, LỤC NAM, YÊN THẾ TỈNH BẮC GIANG 08/12/2016 42/2016/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh
12 Quyết định về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 14/09/2016 535/2016/QĐ-UBND VB do UBND tỉnh ban hành
13 QĐ về việc quy định một số nội dung hỗ trợ bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020 31/08/2016 508/2016/QĐ-UBND VB do UBND tỉnh ban hành
14 QĐ Về việc quy định một số nội dung hỗ trợ bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2016-2020 31/08/2016 508/2016/QĐ-UBND VB do UBND tỉnh ban hành
15 Về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2016-2020 16/08/2016 130-NQ/TU Tỉnh ủy Bắc Giang
16 Quy định tiêu chuẩn đối với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn 05/08/2016 29/2016/TT-BNNPTNT VB do bộ ban hành
17 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi 26/07/2016 27/2016/TT-BNNPTNT VB do bộ ban hành
18 nghị định quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường, chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm 01/07/2016 66/2016/NĐ-CP Chính phủ
19 Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản 30/06/2016 26/2016/TT-BNNPTNT VB do bộ ban hành
20 Quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản 28/06/2016 21/2016/TT-BNNPTNT VB do bộ ban hành
   1   2   3