VB quy phạm pháp luật   »  Tất cả văn bản
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Nghị quyết bãi bỏ NGhị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức hỗ trợ bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020 13/07/2017 12/2017/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh
2 Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cứng hóa đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên toôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2017-2021 13/07/2017 07/2017/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh
3 Quyết định danh mục, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Giang 20/06/2017 19/2017/QĐ-UBND VB do UBND tỉnh ban hành
4 Quy định hỗ trợ đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn nông thôn tỉnh Bắc Giang 20/12/2016 747/2016/QĐ-UBND VB do UBND tỉnh ban hành
5 Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2017-2020 08/12/2016 46/2016/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh
6 Sửa đổi NGhị quyết số 06/2013NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ khuyến khích dồn điền, đổi thửa; xây dựng cánh đồng mẫu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2014-2016 08/12/2016 45/2016/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh
7 QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC SẠCH TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN CÁC XÃ MIỀN NÚI VÀ XÃ, THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN THUỘC 04 HUYỆN SƠN ĐỘNG, LỤC NGẠN, LỤC NAM, YÊN THẾ TỈNH BẮC GIANG 08/12/2016 42/2016/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh
8 Quyết định về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 14/09/2016 535/2016/QĐ-UBND VB do UBND tỉnh ban hành
9 QĐ về việc quy định một số nội dung hỗ trợ bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020 31/08/2016 508/2016/QĐ-UBND VB do UBND tỉnh ban hành
10 QĐ Về việc quy định một số nội dung hỗ trợ bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2016-2020 31/08/2016 508/2016/QĐ-UBND VB do UBND tỉnh ban hành
11 Về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2016-2020 16/08/2016 130-NQ/TU Tỉnh ủy Bắc Giang
12 Quy định tiêu chuẩn đối với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn 05/08/2016 29/2016/TT-BNNPTNT VB do bộ ban hành
13 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi 26/07/2016 27/2016/TT-BNNPTNT VB do bộ ban hành
14 nghị định quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường, chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm 01/07/2016 66/2016/NĐ-CP Chính phủ
15 Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản 30/06/2016 26/2016/TT-BNNPTNT VB do bộ ban hành
16 Quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản 28/06/2016 21/2016/TT-BNNPTNT VB do bộ ban hành
17 Thông tư quy định về quản lý thuốc thú y 02/06/2016 13/2016/TT-BNNPTNT VB do bộ ban hành
18 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư 01/06/2016 50/2016/NĐ-CP Chính phủ
19 TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG BAN HÀNH - ĐỒNG THỜI LÀ DANH MỤC VĂN BẢN CÒN HIỆU LỰC THUỘC ĐỐI TƯỢNG HỆ THỐNG HÓA TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2009 - 2013 01/09/2009 VB do UBND tỉnh ban hành
20 Ban hành Quy định phân công, phân cấp kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông 29/01/2016 85/2016/QĐ-UBND VB do UBND tỉnh ban hành
   1   2   3